Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych w KPPSP

 

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na docelowe samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych w codziennym systemie służby.
 
Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2013 r.
 
I. Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej muszą spełniać wymagania określone w art. 28 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami):
 
II. Wymagania na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno - kadrowych
1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom 
2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom
III. Zakres zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno – kadrowych.
1. W zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:
2. W zakresie spraw kadrowych:
IV. Informacja o warunkach pracy.
Warunki pracy na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno - kadrowych.
V. Wymagane dokumenty:
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
3. Inne informacje
VII. Postępowanie kwalifikacyjne składać się będzie z pięciu etapów, które przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie:
Etap I postępowania kwalifikacyjnego - weryfikacja złożonych dokumentów
Na tym poziomie postępowania Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie zgodności z warunkami naboru oraz posiadanych uprawnień i wykształcenia – przydatnych w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, za które przyznaje stosowną gratyfikację punktową. Weryfikacja nastąpi w dniu 29.10.2012 r.
 
Punkty preferencyjne:
Informacja o dopuszczeniu do II etapu będzie dostępna w sekretariacie od godz. 8.00 30.10.2012 r.
 
Etap II postępowania kwalifikacyjnego – poddanie kandydatów ocenie sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej opracowano na podstawie zapisów rozporządzenia MSWiA z dnia 27 października 2005r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP (Dz. U. Nr 262, poz. 2191 ze zmianami).
Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie (wg zał. Nr 2) oraz posiadają właściwą wydolność organizmu, stwierdzoną na podstawie przeprowadzonej w komendzie w dniu rekrutacji zmodyfikowanej próby „Harward step – up Test” (wymagany strój sportowy).
Do dalszych etapów przechodzą ci kandydaci, którzy uzyskają co najmniej dostateczną ocenę z próby wydolnościowej przeprowadzonej zmodyfikowaną metodą harwardzką „Harward step – up test”.
Szczegóły dotyczące przeprowadzenia próby wydolnościowej oraz testu sprawności fizycznej przedstawiono w załączniku nr 3.
 
Próba wydolnościowa przeprowadzona zostanie w dniu 30 października 2012r. o godz. 12.00 w tut. komendzie.
Kolejnym elementem etapu sprawdzenia sprawności fizycznej jest wejście na drabinę (na podnośniku hydraulicznym) przy pełnej asekuracji na wysokość 10 m, które przeprowadzone zostanie w dniu 30 października 2012 r. po próbie wydolnościowej.
 
Ocena próby wysokościowej: zaliczona : 10 pkt. ; nie zaliczona : 0 pkt.
 
Test sprawności fizycznej – przeprowadzony zostanie w dniu 31 października 2012 r. o godz. 10.00 w tut. komendzie.
 
Ocena konkurencji - za każdą konkurencję przyznawana jest ocena wg w/w. rozporządzenia. Nie zaliczenie testu tj. uzyskanie oceny niedostatecznej dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Punktacja za uzyskane wyniki z testu sprawności fizycznej:
Kandydaci zakwalifikowani do następnej części naboru obowiązani są przedstawić oryginały złożonych dokumentów.
 
Etap III postępowania kwalifikacyjnego – test kompetencyjny i sprawdzian praktyczny
 
Test pisemny zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 12.00 z tymi kandydatami do służby, którzy zaliczyli II etap postępowania kwalifikacyjnego.
Test kompetencyjny sprawdzający wiedzę z zakresu spraw organizacyjno - kadrowych (test wiedzy - jednokrotnego wyboru – 30 pytań) obejmuje znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o Służbie Cywilnej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego.
Test punktowany będzie w skali od 0 do 30.
Za zaliczenie testu uważa się uzyskanie min. 18 pkt. Nie przystąpienie przez kandydata do testu lub jego nie zaliczenie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Do ośmiu kandydatów z najwyższą liczbą punktów (z sumy wyników z 3 etapów) zostanie zakwalifikowanych do sprawdzianu praktycznego, który przeprowadzony zostanie po zakończeniu testu kompetencyjnego i podsumowaniu wyników. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o dopuszczeniu kandydata do sprawdzianu praktycznego decydują wyniki testu kompetencyjnego.
Sprawdzian praktyczny polegał będzie na przepisaniu tekstu, sporządzeniu pisma urzędowego, wykonaniu zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym w określonej formie i czasie przy wykorzystaniu programów komputerowych MS Office (Word, Excel), Open Office ( lub podobnego pakietu biurowego).
Kandydat ze sprawdzianu praktycznego może uzyskać do 6 pkt .
 
Etap IV postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna
Etap ten zostanie przeprowadzony w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 10.00
 
Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone indywidualnie przez Komisję Kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie :
Komisja na podstawie rozmowy może przyznać kandydatom do 25 pkt.
 
Etap V postępowania kwalifikacyjnego – badania lekarskie
Kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie skierowany na badanie psychologiczne.
Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest warunkiem skierowania na badania lekarskie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Opolu ul. Krakowska 44, celem określenia zdolności kandydata do służby w PSP. W przypadku uzyskania negatywnej opinii psychologicznej bądź orzeczenia WKL MSW na badanie kieruje się kolejnego kandydata z postępowania rekrutacyjnego, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. (koszty związane z dojazdem do Opola ponosi zainteresowany).
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://psp.opole.pl/bip/ niezwłocznie po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej.
Rekrutacja może zostać unieważniona z przyczyn niezależnych od KP PSP w Namysłowie.
 
VIII. Informacje dodatkowe
 
Informacje o naborze ogłoszono:

Załączniki:

PDFZał. nr 1.pdf

PDFZał. nr 2.pdf

PDFZał. nr 3. Zasady przepr. testów sprawn.-wydolno.-2012 r.pdf

PDFTreść ogłoszenia o naborze.pdf

Wersja XML