Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Brak opisu obrazka

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze:

1)   składek członkowskich,

2)   darowizn,

3)   spadków,

4)   zapisów,

5)   dochodów z majątku stowarzyszenia,

6)   ofiarności publicznej,

7)   dotacji.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)     powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2)     zrzeszać osób prawnych,

3)     prowadzić działalności gospodarczej,

4)     prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielania przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

1)     nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

2)     ustalenie ograniczonego prawa rzeczowego,

3)     zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

4)     przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

5)     zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Wzory dokumentów

DOC1. Wniosek o wpis do ewidencji- PRZEDSTAWICIEL.doc

DOC1a. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD.doc

DOC2. Lista założycieli stowarzyszenia.doc

DOC4. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc

DOC5. Oświadczenie.doc

DOC6. Uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia.doc

DOC6a. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc

DOC7. PRZYKŁAD- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc

DOC7a. PRZYKŁAD Regulamin stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc

DOC7b. Przykład Regulamin stowarzyszenia zwykłego- ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA.doc

DOC8. Wniosek o wpis zmian do ewidencji.doc

DOC9. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji.doc

Wersja XML