Standardowa grafika
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje dla organizacji pozarządowych

Razem z Biedronką przeciw marnowaniu żywności. Więcej informacji w pliku:


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 29 10. 2020 r. do 20.11.2020 r. do godz.14,00 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 71/246/2020 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 28 października 2020r.

PDFUchwała nr 71.246.2020 z dnia 28.10.2020.pdf
DOCXZałącznik nr 1.docx
RTFZałącznik nr 2.rtf
RTFZałącznik nr 3.rtf
DOCXZałącznik nr 4.docx
PDFZawiadomienie Zarządu.pdf


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

PDFZaproszenie (2).pdf

PDFZarządzenie Starosty.pdf

PDF2b.Projekt Roczny Program 2021.pdf

DOC2c. 2021-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc

PDFSprawozdanie.pdf

PDFRoczny program wsprółpracy.pdf


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2021 roku.

DOCXZałącznik nr 1.docx


Zaproszenie Starosty Namysłowskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2021r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce- Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2020 r. Prosimy szczególnie
o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 14 września 2020 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

PDFZaproszenie Starosty.pdf
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc


 PDFSprawozdanie OPP za 2019r..pdf


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1. PDFOGŁOSZENIE.pdf

2. PDFOFERTA.pdf

3. PDFOgłoszenie 2 z dnia 17.06.2020r.pdf


Są pieniądze dla NGO.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

Więcej informacji pod linkiem  https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/  , https://www.niw.gov.pl/10-milionow-zlotych-na-wsparcie-iii-sektora-program-covid-19/ oraz  https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200512_Og%c5%82oszenie-o-naborze-COVID-2020-zalaczniki-FINAL.pdf


WAŻNE. Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej.  PORADNIK - https://poradnik.ngo.pl/cit8-obowiazkiem-kazdej-organizacji-pozarzadowej           


Działając na podstawie art. 8, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia podlegają nadzorowi Starosty.

 W związku z powyższym, przypomina się o ustawowym obowiązku (art. 20 w/w ustawy) powiadamiania Starosty w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmian w składzie osobowym zarządu stowarzyszenia, adresie siedziby stowarzyszenia oraz w statucie.

Ponadto na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 wyżej cytowanego Prawa o stowarzyszeniach  zobowiązuje się zarząd stowarzyszenia do uzupełnienia akt i dostarczenia n.w. dokumentów:

 1. Aktualny skład osobowy zarządu stowarzyszenia  wraz z danymi  teleadresowymi.
 2. Protokół z ostatniego walnego zebrania wraz podjętymi uchwałami.
 3. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i komisji rewizyjnej za rok ubiegły.
 4. Plan pracy na rok bieżący. 

Informuję jednocześnie, że niezastosowanie się do w/w wymagań organu nadzorującego, wynikających z jego uprawnień spowoduje nałożenie sankcji przewidzianych w art. 26 i 28 w/w ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższą dokumentację wraz z dołączoną ankietą aktualizacyjną proszę dostarczyć do tut. Starostwa w terminie do 28 lutego 2020r.  

Załącznik nr 1 - DOCAnkieta.doc


Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty Kultury i Sportu,  pełniąc w imieniu Starosty Namysłowskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

 1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które się ze sobą powiązane,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Namysłowie - Wydział Edukacji Kultury i Sportu pokój nr 117, do 14 lutego 2020 r. ( termin dotyczy tych organizacji, które nie złożyły oświadczenia w pierwotnym terminie czyli do 15 stycznia 2020 r)

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – Anną Wołoszczuk, tel. 077 4103 695 wew. 116 , e-mail; .

Załącznik nr 1 - DOCOświadczenie.doc


APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Więcej informacji https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap